Chức năng chuyển đổi json_id sang json
  • 214424 -